An Shen Bu Xin Dan

Acção:*
Clarifica o calor da deficiência, regula o Qi e o sangue.
Nutre o Yin e o Sangue. Acalma o Hun e o Shen, subjuga o Yang do Fígado.

Indicações:*

Ingredientes:
Xia Ku Cao (Prunellae Spica) -24%
Gou Teng (Uncariae Ramulus Cum Uncis) -24%
Ye Jiao Teng (Polygoni Multiflori Caulis)– 14%
Nu Zhen Zi (Ligustri Lucidi Fructus)– 8%
Dan Shen (Salviae Miltiorrhizae Radix)– 8%
Han Lian Cao (Ecliptae Herba)– 6%
Tu Si Zi (Cuscutae Chinensis Semen) -6%
He Huan Pi (Albizziae Cortex)– 5%
Wu Wei Zi (Schisandrae Chinensis Fructus)– 3%