Dang Gui Yin Zi

Acções*: Nutre o Xue e humedece a secura. Dispersa o Vento. Alivia o prurido.

Indicações*:

Ingredientes:
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 18%
Sheng Di Huang (Rehmanniae Glutinosae Radix)- 17%
Chuan Xiong (Chuanxiong Rhizoma)- 11%
Bai Ji Li  (Tribuli Fructus)- 11%
Bai Shao Yao (Paeoniae Alba Radix)- 11%
Fang Feng (Saposhnikoviae Radix)- 11%
He Shou Wu (Zhi) (Polygoni Multiflori Radix)- 7%
Huang Qi (Astragali Membranacei Radix)- 5%
Jing Jie (Schizonepetae Herba)- 5%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 4%