Du Huo Ji Sheng Tang

Acção:
Tonifica o Fígado e os Rins, o Qi e o Xue. Dispersa o Vento e a Humidade e alivia as dores Bi.

Indicações*:

Ingredientes:
Dang Shen (Codonopsis Pilosulae Radix)- 12%
Du Huo (Angelicae Pubescentis Radix)- 8%
Qin Jiao (Gentianae Macrophyllae Radix)- 8%
Sheng Di Huang (Rehmanniae Glutinosae Radix)- 8%
Rou Gui (Cinnamomi Cassiae Cortex)- 6%
Du Zhong (Eucommiae Ulmoidis Cortex)- 6%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 6%
Fu Ling  (Wolfiporia Extensa)- 6%
Chuan Xiong (Chuanxiong Rhizoma)- 6%
Xi Xin (Asari Herba Cum Radice)- 6%
Huai Niu Xi (Achyranthis Bidentatae Radix)- 6%
Bai Shao Yao (Paeoniae Alba Radix)- 6%
Fang Feng (Saposhnikoviae Radix)- 6%
Sang Ji Sheng (Taxilli Herba)- 6%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 4%