Er Xian Tang

Acções:
Tonifica o Yang dos Rins. Nutre o Yin, o Jing e o Sangue do Fígado. Drena o fogo dos Rins. Regulariza Chong e Ren Mai.

Indicações*:

Ingredientes:
Yin Yang Huo (Epidemii Herba)- 24%
Xian Mao (Curculiginis Orchioides Rhizoma)- 24%
Ba Ji Tian (Morindae Officinalis Radix)- 13%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 13%
Huang Bai (Phellodendri Cortex)- 13%
Zhi Mu (Anemarrhenae Rhizoma)- 13%