Fu Ke Zhong Zi Wan

Acção:
Nutre e mobiliza o Xue. Mobiliza o Qi. Aquece o Útero.

Indicações*:

Ingredientes:
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 24%
Du Zhong (Eucommiae Ulmoidis Cortex) 11%
Xiang Fu (Cyperi Rotundi Rhizoma)- 11%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 9%
Chuan Xiong (Chuanxiong Rhizoma)- 9%
Ai Ye (Artemisiae Argyi Folium)- 9%
Xu Duan (Dipsaci Asperi Radix)- 9%
Bai Shao Yao (Paeoniae Alba Radix)- 6%
Huang Qin (Scutellariae Radix)- 6%
E Jiao (Colla Corii Asini)- 6%