Gui Pi Tang

Acção:
Tonifica o Qi e fortifica o Baço. Nutre o Sangue e o Coração. Acalma a mente.

Indicação*:

Ingredientes:
Huang Qi (Astragali Membranacei Radix)- 13%
Dang Shen (Codonopsis Pilosulae Radix)- 13%
Suan Zao Ren (Zizyphi Spinosae Semen)- 13%
Long Yan Rou (Arillus Longan)- 9%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 9%
Fu Shen (Wolfiporia Extensa)- 9%
Bai Zhu (Atractylodis Macrocephalae Rhizoma)- 9%
Yuan Zhi (Polygalae Tenuifoliae Radix)- 6%
Mu Xiang  (Vladimirae Souliei Radix)- 6%
Ren Shen Jilin (Panax Ginseng Radix) 4%
Da Zao  (Zizyphi Jujubae Fructus)- 3%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 3%
Sheng Jiang (Zingiberis Recens Rhizoma)- 3%