Liu Wei Di Huang Tang

Acção:
Aumenta o Yin e fortalece o Qi. Beneficia o Yin dos Rins e o Fígado.

Indicações*:

Ingredientes:
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 32%
Shan Yao (Dioscoreae Oppositae Radix)- 16%
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus)- 16%
Fu Ling (Wolfiporia Extensa)- 12%
Mu Dan Pi (Moutan Cortex)- 12%
Ze Xie (Alismatis Rhizoma)- 12%