Ming Mu Di Huang Wan

Acção:
Suplementa o Yin do Rim e nutre o Xue do Fígado. Restringe o Yang do Fígado. Clareia e melhora a visão.

Indicações*:

Ingredientes:
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 18%
Shan Yao (Dioscoreae Oppositae Radix)- 9%
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus)- 9%
Gou Qi Zi (Lycii Chinensis Fructus)- 7%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 7%
Fu Ling  (Wolfiporia Extensa)- 7%
Mu Dan Pi (Moutan Cortex)- 7%
Bai Ji Li  (Tribuli Fructus)- 7%
Bai Shao Yao (Paeoniae Alba Radix)- 7%
Ze Xie (Alismatis Rhizoma)- 7%
Ju Hua (Chrysanthemi Flos)- 6%