Mu Xiang Shun Qi Wan

Acção: Mobiliza o Qi do Centro. Desce o Qi do Estômago. Alivia a estagnação de alimentos e de humidade.

Indicações*:

Ingredientes:
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 14%
Hou Po (Magnoliae Officinalis Cortex)- 11%
Yi Zhi Ren (Alpiniae Oxyphyllae Fructus) 9%
Sha Ren (Amomi Fructus)- 9%
Mu Xiang  (Vladimirae Souliei Radix)- 9%
Bai Zhu (Atractylodis Macrocephalae Rhizoma)- 9%
Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)- 5%
Fu Ling (Wolfiporia Extensa)- 5%
Wu Zhu Yu (Zhi) (Evodiae Rutaecarpae Fructus)- 5%
Qing Pi (Citri Reticulatae Viride Pericarpium)- 5%
Ze Xie (Alismatis Rhizoma)- 5%
Ban Xia (Fa) (Pinelliae Ternatae Rhizoma Prep.)- 5%
Gan Jiang (Zingiberis Officinalis Rhizoma 5%
Chai Hu (Bupleuri Radix)- 2%
Sheng Ma (Cimicifugae Rhizoma)- 2%