Nan Bao

Acção:
Tonifica o Qi e o Yang dos Rim e do Baço. Nutre o Sangue. Melhora o desempenho sexual.

Indicações*:

Ingredientes:
Huang Qi (Astragali Membranacei Radix)- 6%
Du Zhong (Eucommiae Ulmoidis Cortex)- 6%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 6%
Suo Yang (Cynomorii Herba)- 6%
Yin Yang Huo (Epidemii Herba)- 6%
Ba Ji Tian (Morindae Officinalis Radix)- 5%
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 5%
Bai Zhu (Atractylodis Macrocephalae Rhizoma)- 5%
Tu Si Zi (Cuscutae Chinensis Semen)- 5%
Gou Qi Zi Lycii Chinensis Fructus 4%
Xu Duan (Dipsaci Asperi Radix)- 4%
Mai Men Dong (Ophiopogonis Japonici Radix)- 4%
Xuan Shen (Scrofulariae Ningpoensis Radix)- 4%
Fu Ling  (Wolfiporia Extensa)- 3%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 3%
Mu Dan Pi (Moutan Cortex)- 3%
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus)- 3%
Fu Pen Zi (Rubi Chingii Fructus)- 3%
Huai Niu Xi Achyranthis Bidentatae Radix 3%
Xian Mao Curculiginis Orchioides Rhizoma 3%
Hu Lu Ba Trigonellae Foeni-Graeci Semen 3%
Bu Gu Zhi Psoraleae Corylifoliae Fructus 3%