Shen Qi Da Bu Wan

Acção:
Tonifica o Ying e o Wei Qi. Consolida a camada externa.

Indicações*:

Ingredientes:
Huang Qi (Astragali Membranacei Radix)- 50%
Dang Shen (Codonopsis Pilosulae Radix)- 50%