Tian Ma Gou Teng Yin

Acção*:
Tranquiliza o Fígado. Extingue o Vento-interno. Clarifica o calor e restringe a ascensão do Yang do Fígado.

Indicações*:

Ingredientes:
Ye Jiao Teng (Polygoni Multiflori Caulis)- 18%
Sang Ji Sheng (Taxilli Herba)- 14%
Shi Jue Ming (Haliotidis Concha)- 14%
Fu Shen (Wolfiporia Extensa)- 9%
Gou Teng (Uncariae Ramulus Cum Uncis)- 9%
Du Zhong (Eucommiae Ulmoidis Cortex)- 7%
Yi Mu Cao (Leonuri Japonici Herba)- 7%
Chuan Niu Xi (Cyathulae Officinalis Radix)- 7%
Tian Ma (Gastrodiae Elatae Rhizoma)- 5%
Zhi Zi (Gardeniae Jasminoidis Fructus)- 5%
Huang Qin (Scutellariae Radix)- 5%