Tian Tai Wu Yao San

Acção*:
Mobiliza o Qi. Dispersa e elimina o frio do meridiano do Fígado. Acalma as dores.

Indicações*:

Ingredientes:
Xiao Hui Xiang (Foeniculi Vulgaris Fructus)- 15%
Qing Pi (Citri Reticulatae Viride Pericarpium)- 15%
Wu Yao (Linderae Radix)- 15%
Gao Liang Jiang (Alpiniae Officinarum Rhizoma)- 15%
Chuan Lian Zi (Meliae Toosendan Fructus)- 10%
Mu Xiang  (Vladimirae Souliei Radix)- 10%
Bing Lang  (Arecae Semen)- 10%