Tian Wang Bu Xin Dan

Acção*:
Nutre o Yin do Coração e dos Rins. Nutre o Xue. Acalma o Shen. Clarifica o calor-deficiente.

Indicações*:

Ingredientes:
Sheng Di Huang (Rehmanniae Glutinosae Radix)- 26%
Dang Shen (Codonopsis Pilosulae Radix)- 10%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 7%
Wu Wei Zi (Schisandrae Chinensis Fructus)- 7%
Tian Men Dong (Asparagi Cochinchinensis Tuber)- 7%
Mai Men Dong (Ophiopogonis Japonici Radix)- 7%
Xuan Shen (Scrofulariae Ningpoensis Radix)- 7%
Bai Zi Ren (Biotae Orientalis Semen)- 7%
Suan Zao Ren (Zizyphi Spinosae Semen)- 7%
Fu Ling (Wolfiporia Extensa)- 3%
Jie Geng (Platycodi Grandiflori Radix)- 3%
Yuan Zhi (Polygalae Tenuifoliae Radix)- 3%
Dan Shen (Salviae Miltiorrhizae Radix)- 3%
Hu Po (Succinum)- 3%