Xiang Sha Liu Jun Zi Wan

Acções*:
Tonifica e regulariza o Qi. Fortifica o Baço. Transforma a fleuma humidade.

Indicações*:

Ingredientes:
Fu Ling  (Wolfiporia Extensa)- 22%
Bai Zhu (Atractylodis Macrocephalae Rhizoma)- 22%
Ban Xia (Fa) (Pinelliae Ternatae Rhizoma Prep.)- 11%
Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)- 9%
Sha Ren (Amomi Fructus)- 9%
Dang Shen (Codonopsis Pilosulae Radix)- 8%
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Preparata Radix)- 8%
Mu Xiang (Chuan) (Vladimirae Souliei Radix)- 8%
Ren Shen Jilin (Panax Ginseng Radix)- 3%