Xue Fu Zhu Yu Tang

Acção*:
Mobiliza a circulação do Qi e do Xue. Dispersa as estagnações de Xue.

Indicações*:

Ingredientes:
Tao Ren  (Pruni Persicae Semen)- 16%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 12%
Hong Hua (Carthami Tinctorii Flos)- 12%
Chuan Niu Xi (Cyathulae Officinalis Radix)- 12%
Sheng Di Huang (Rehmanniae Glutinosae Radix)- 12%
Zhi Ke (Citri Aurantii Fructus)- 8%
Chi Shao Yao (Paeoniae Rubra Radix)- 8%
Chuan Xiong (Chuanxiong Rhizoma)- 6%
Jie Geng (Platycodi Grandiflori Radix)- 6%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 4%
Chai Hu (Bupleuri Radix)- 4%