Yi Guan Jian

Acção*:
Nutre o Yin e o Xue do Fígado. Propaga e regulariza o Qi do Fígado. Beneficia o Estômago.

Indicações*:

Ingredientes:
Sheng Di Huang (Rehmanniae Glutinosae Radix)- 38%
Gou Qi Zi (Lycii Chinensis Fructus)- 17%
Bei Sha Shen (Glehniae Littoralis Radix)- 13%
Dang Gui Shen (Angelicae Sinensis Radix)- 13%
Mai Men Dong (Ophiopogonis Japonici Radix)- 13%
Chuan Lian Zi (Meliae Toosendan Fructus)- 6%