Yin Qiao Jie Du Pian

Acção*:
Dispersa o Vento-calor da camada externa. Clarifica o calor tóxico.

Indicações*:

Ingredientes:
Jin Yin Hua (Lonicerae Japonicae Flos)- 18%
Lian Qiao (Forsythiae Suspensae Fructus)- 18%
Niu Bang Zi (Arctii Fructus)- 11%
Bo He (Menthae Haplocalycis Herba)- 11%
Jie Geng (Platycodi Grandiflori Radix)- 11%
Dan Dou Chi (Sojae Praeparatum Semen)- 9%
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)- 8%
Dan Zhu Ye (Lophatheri Herba)- 7%
Jing Jie (Schizonepetae Herba)- 7%