You Gui Yin Wan

Acção*:
Tonifica e aquece o Yang dos Rins.

Indicações*

Ingredientes:
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 30%
Shan Yao (Dioscoreae Oppositae Radix)- 13%
Du Zhong (Eucommiae Ulmoidis Cortex)- 13%
Gou Qi Zi (Lycii Chinensis Fructus)- 13%
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus)- 13%
Bu Gu Zhi (Psoraleae Corylifoliae Fructus)- 9%
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Preparata Radix)- 5%
Rou Gui (Cinnamomi Cassiae Cortex)- 4%