Zuo Gui Yin Wan

Acção*:
Nutre o Yin e tonifica os Rins.

Indicações*:

Ingredientes:
Shu Di Huang (Rehmanniae Preparatae Radix)- 51%
Shan Yao (Dioscoreae Oppositae Radix)- 11%
Gou Qi Zi (Lycii Chinensis Fructus)- 11%
Fu Ling (Wolfiporia Extensa)- 11%
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus)- 11%
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Preparata Radix)- 5%